Algemene voorwaarden

Voorafgaande vermelding:
Deze algemene voorwaarden (verkoop, levering, betaling) worden geacht aanvaard te zijn door de klant, zoniet uitdrukkelijk dan toch impliciet bij gebreke van enige reactie binnen de acht dagen na de eerste kennisname ervan. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elk contract aangegaan met Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV. Zij zijn aan te treffen op de keerzijde van elk door haar gebezigd document alsmede op haar website: www.Sani-Pro.be
Met kennisname wordt bedoeld: de overhandiging van het eerste document uitgaande van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV of eerste consultatie van haar website door de opdrachtgever.

1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, verhuur van materialen, verkoop van materialen en levering van diensten in de ruimste zin van het woord, gedaan aan of aangegaan met derden.
1.2 Indien de algemene voorwaarden van de klant in strijd zijn met huidige voorwaarden, zijn uitsluitend onze voorwaarden bindend.
1.3 Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze voorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV, zijn eerst van toepassing tegenover laatstgenoemde nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend door de zaakvoerder van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders bedongen, exclusief BTW, exclusief ontwerpkosten en bevatten geenszins de kosten voor vervoer van de goederen die door de klant bijkomend moeten worden betaald of anders contractueel overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes worden verstrekt op basis van de door de klant verstrekte tekeningen en opmetingen.
Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV is geenszins verantwoordelijk voor onvolledige, onjuiste of misleidende informatie verstrekt door de klant.
Alle door Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV opgestelde documenten en ontwerpen blijven exclusief eigendom van de verkoper.
De klant mag hiervan geen gebruik maken behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke machtiging van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV.
Ontwerpen blijven geheel onze eigendom en mogen onder geen enkel beding aan derden voor welk oogmerk ook ter inzage gegeven worden of door derden ter realisatie van een project, worden gebruikt.
De klant is bij overtreding van dit verbod een schadevergoeding van 30% per inbreuk op de aanbestedingswaarde van het uitgetekende project, verschuldigd.
2.3 Indien na de datum van de offerte een of meerdere facturen van leveranciers een wijziging ondergaan is Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Bestelling.

De bestelling is een eenzijdige koopbelofte en verbindt de besteller tot aankoop en betaling van de bij bestelling beschreven goederen, alsook tot betaling van de bestelde uitvoeringswerken.

4. Levertijden.

4.1 Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk zullen worden nagekomen, wordt elke aansprakelijkheid van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV wegens niet- of vertraging van de levering uitgesloten.
4.2 Overschrijding van de levertijd onttrekt de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen.
4.3 Door overschrijding van de levertijd zal de opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot annulering van de te leveren goederen of diensten.
4.4 De koper verbindt er zich toe om de verkoper Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV te vergoeden voor alle kosten en schade die het gevolg zijn van het feit, dat de goederen niet op het aangegeven tijdstip geleverd konden worden.

5. Plaats van de levering.

Goederen worden geacht geleverd te zijn in de magazijnen van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV.
Goederen die op de werf geleverd worden, verblijven daar op risico van de klant/bouwbeheer.
Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade aan goederen die op de werf worden geleverd, dit vanaf het tijdstip van de levering tot de verwerking ervan.

6. Leveringen.

6.1 Klachten dienen, op straffe van rechtsverval, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de geleverde goederen of diensten, schriftelijk met aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te worden ingediend.
6.2 Klachten ontheffen de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze voorwaarden gesteld termijn.
6.3 Indien de klacht gegrond blijkt, zal Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV zulks kenbaar maken aan de opdrachtgever en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de opdrachtgever te crediteren voor ten hoogste de minderwaarde van het geleverde goed, zonder tot enig andere of meerdere schadevergoeding gebonden te zijn.
6.4 Retourzendingen kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier geschieden.
6.5 Indien de klacht gegrond blijkt in geval van geleverde diensten, zal Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV zulks kenbaar maken aan de opdrachtgever en daarbij het recht hebben alsnog de te leveren diensten op degelijke wijze te laten uitvoeren, zonder hiervoor aan opdrachtgever extra kosten door te verrekenen.

7. Transport

7.1 Kosten van verpakkingen, expreszendingen, speciaal transport en dergelijke zijn ten koste van de opdrachtgever, evenals langere wachttijden dan strikt noodzakelijk bij het laden en lossen van goederen.
7.2 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending c.q. ophalen op risico van de opdrachtgever.
7.3 Bij aflevering en ophalen van goederen dient opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden, alsmede controle uit te voeren op aantallen van de te leveren of op te halen goederen.
7.4 Aantallen en specificatie van geleverde c.q. opgehaalde goederen zoals omschreven op verzendingsbonnen of ontvangstbonnen van leverancier zijn bindend tenzij opdrachtgever ter plaatse kan aantonen dat deze aantallen en specificaties verschillen met de werkelijkheid.

8. Aansprakelijkheidsbeperking.

8.1 Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog.
Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV kan nooit aansprakelijk gesteld zijn voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Ingeval Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, meer in het bijzonder het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zonder dat het schadebedrag de verzekeringswaarborgen en limieten van de door Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV afgesloten verzekeringspolissen BA-uitbating en BA-nalevering kan overschrijden. Op aanvraag kunnen de attesten en limieten van deze verzekeringen door de klant bekomen worden, zodat de verzekeringslimieten door de klant worden geacht gekend te zijn.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV tegen aanspraken van derden en tegen alle kosten, schade en interesten welke voor Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de aanspraken, voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade, veroorzaakt door gebreken van de door de leverancier geleverde goederen of bij het uitvoeren van opdrachten.
8.3 Indien Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV bij de uitvoering van een overeenkomst aan goederen van de opdrachtgever schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijkerwijze uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeit en mits onvermijdelijk is, dan is Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV voor die schade niet aansprakelijk en vrijwaart de opdrachtgever Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV te dien mate.

9. Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV liggen en op grond waarvan redelijkerwijze geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de hieronder genoemde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is, niet c.q. niet tijdige levering toeleveranciers, ziekte van personeel van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV, gebreken in de hulp- of transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen; gebrek aan grond- of hulpstoffen, brandstoffen en/of elektriciteit, eventuele stijging van de vraag aan de zijde van opdrachtgever, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

10. Uitsluiting compensatie.

Ook als de opdrachtgever van oordeel is dat de hem geleverde goederen of diensten ondeugdelijk zijn, moet hij onverkort aan zijn betreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen. Hij is niet gerechtigd door hem gepretendeerde tegenvorderingen op Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV te compenseren.

11. Betaling.

11.1 Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen dienen betalingen als volgt te gebeuren: voorschot 50% voor de aanvang der werken, afrekening uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, zijnde veertien dagen na de factuurdatum, de datum van de factuur niet inbegrepen.
11.2 Indien door opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, zijn zonder verdere ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldatum der facturen.
11.3 Bij gebrek aan een vrijwillige betaling door de opdrachtgever is een forfaitair verhogingsbedrag verschuldigd van €50.00 op de verschuldigde hoofdsom ter dekking van de incasso- en administratiekosten, alsook een verwijlintrest van 1% per maand.
11.4 Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs, zelfs indien deze werden verwerkt of vervreemd. Zolang de betaling niet werd uitgevoerd, is de koper er niet toe gerechtigd deze goederen te verplaatsen, te verpanden, te bezwaren of er enig recht op te vestigen.
11.5 In geval van wanbetaling op de vervaldag van de factuur kan Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV op eerste verzoek per aangetekend schrijven de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen vorderen, waarbij de kosten van teruggave en terugvervoer door de koper worden gedragen.
11.6 De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal en het verzekeringscontract ter inzage te geven.
11.7 De klant machtigt Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV onherroepelijk de zaak ter plaatse te inspecteren.
Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

12. Studiewerk en materiaal.

Wordt pas door Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV in bestelling gegeven na ontvangst van de betaling van het voorschot of anders contractueel overeengekomen.

13. Garantieverplichtingen.

De garantieverplichtingen van Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV op de geleverde goederen verlopen volgens de wettelijke norm of anders contractueel overeengekomen.
Garantie start op moment van voorlopige ingebruikname van de installatie. Een ingebruikname wordt ook aanzien als een stilzwijgend akkoord voor voorlopige oplevering.
Sani-Pro Verwarming en Sanitair BV is geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd in geval de installatie tijdens of na de garantieperiode om welke reden dan ook tijdelijk uitvalt of dient uitgeschakeld te worden om herstellingswerken uit te voeren.

14. Algemeen.

14.1 Op alle onder deze voorwaarden aangegane transacties, de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking en/of geschillen daaronder uitdrukkelijk begrepen, is ook in geval van levering en/of oplevering in het buitenland, Belgisch recht van toepassing, inclusief de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
14.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdend, ook in geval slechts een der partijen een geschil als geschil aanmerkt, zullen in eerste instantie worden berecht door de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zulks behoudens die gevallen waarin de vrederechter ratio materie bevoegd is, dan is de Vrederechter te Antwerpen de te vatten rechtsmacht.